Ιδιωτικά Παραρτήματα και Τίτλοι Αποθήκευσης

Bottle pouring virgin extra olive oil in a glass bowl
Seafood on ice at the fish market
Stainless steel wine vats in a row inside the winery

Χρειάζεστε αύξηση ρευστότητας της επιχείρησής σας;

Έχετε αποθέματα όπως πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα ή υλικά συσκευασίας στις αποθήκες σας;

Στην ΠΑΕΓΑΕ μπορούμε να βρούμε μαζί τη λύση.

Με τους Τίτλους Αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε από οποιαδήποτε Τράπεζα μέσω των αποθεμάτων σας στους δικούς σας αποθηκευτικούς χώρους.

Ιδιωτικά Παραρτήματα & Τίτλοι Αποθήκευσης

Ιδιωτικά Παραρτήματα ονομάζονται οι αποθήκες ή τμήματα αυτών οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης, ασφάλειας, προσβασιμότητας και τελούν υπό κλείδα ΠΑΕΓΑΕ προκειμένου να εκδοθούν Τίτλοι Αποθήκευσης. Τίτλος Αποθήκευσης προς ενεχύραση ονομάζεται το εμπορευματόγραφο  που εκδίδεται από την ΠΑΕΓΑΕ και δίνεται στον αποθέτη εμπορευμάτων ή πρώτων υλών που βρίσκονται στα Ιδιωτικά Παραρτήματα, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει για xρηματοδότηση.
  • Ο κάτοχος του Τίτλου Αποθήκευσης έχει πρόσβαση σε έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ρευστότητας  της επιχειρήσής του με ενέχυρο τα εμπορεύματά του.
  • Τα εμπορεύματα μπορεί να είναι ελεύθερα ή τελωνειακά υποκείμενα.
  •  Τα εμπορεύματα μπορούν να αποδεσμεύονται και σταδιακά.
  • Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία μπορεί να χορηγεί Τίτλους Αποθήκευσης εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με τα Ιδιωτικά Παραρτήματα & τους Τίτλους Αποθήκευσης

Τίτλος Αποθήκευσης ονομάζεται το εμπορευματόγραφο (αξιόγραφo) που εκδίδεται από την ΠΑΕΓΑΕ και δίνεται στον ιδιοκτήτη (αποθέτη) εμπορευμάτων ή πρώτων υλών ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς ενεχύραση για xρηματοδότηση

– Το έγγραφο περιγράφει τον αποθηκευτικό χώρο, το εμπόρευμα, την ποσότητα, τα γενικά χαρακτηριστικά και την διάρκεια της αποθήκευσης

– Εκδίδεται σε 3 αντίτυπα: το Αποθετήριο, το Ενεχυρόγραφο και το Στέλεχος

Οι Τίτλοι Αποθήκευσης παρέχουν πρόσβαση σε εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης με πολλά πλεονεκτήματα

– Τα εμπορεύματα που καλύπτονται με Τίτλο Αποθήκευσης από την ΠΑΕΓΑΕ είναι ακατάσχετα και αδιεκδίκητα

– Σε περίπτωση εκποίησης δεν προηγούνται προνομιακές απαιτήσεις (Δημόσιο, εργαζόμενοι) σε αντίθεση με τις λοιπές εξασφαλίσεις (π.χ. προσημειώσεις ακινήτων κλπ.)

– Οι Τίτλοι Αποθήκευσης περιβάλλονται όλων των εγγυήσεων και πλεονεκτημάτων των νόμων που διέπουν τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή

– Η ΠΑΕΓΑΕ ή και η Τράπεζα έχουν την δυνατότητα να εκποιούν εντός 20 ημερών το ενέχυρο εμπόρευμα – προϊόν

Για να έχει τη δυνατότητα:

            α. χρηματοδότησης μέσω ενεχύρου

            β. μεταβίβασης ή και πώλησης των εμπορευμάτων ή πρώτων υλών της

Όλες τις υγιείς επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την ρευστότητά τους και διαθέτουν / έχουν στην κατοχή τους διαθέσιμα εμπορεύματα – προϊόντα που βρίσκονται σε αποθήκες (στεγασμένες ή υπαίθριες), δεξαμενές, σιλό βραδείας ανακύκλησης κλπ.

Τα εμπορεύματα – προϊόντα μπορεί να είναι έτοιμα, ημιέτοιμα ή πρώτες ύλες και να υπάρχει η ευχέρεια να δεσμευτούν ως ενέχυρο προς εξασφάλιση του δανειστή. Μπορεί να είναι φορολογικά ελεύθερα ή να είναι υποκείμενα σε δασμούς

Σε περίπτωση μεταβίβασης εμπορεύματος ή σύστασης ενεχύρου, ο Τίτλος Αποθήκευσης θα πρέπει απαραιτήτως να μεταγραφεί στα ειδικά βιβλία μεταγραφών της ΠΑΕΓΑΕ

– Αυτό πρέπει να γίνει μετά την οπισθογράφησή του, καθώς μόνο τότε είναι έγκυρη η σύσταση ενεχύρου ή η μεταβίβαση

Η χρηματοδότηση δύναται να χορηγηθεί από οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

– Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν χρηματοδοτήσει βάσει Τίτλων Αποθήκευσης 8 ελληνικές Τράπεζες (μεταξύ των οποίων όλες οι συστημικές καθώς και συνεταιριστικές) αλλά και 7 ξένες Τράπεζες & Funds

Συνήθως η ενεχυρούχος Τράπεζα διενεργεί πραγματογνωμοσύνη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εμπορεύματος για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της αξίας

– Υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης με φροντίδα της ΠΑΕΓΑΕ από ειδικούς συνεργάτες, τόσο κατά το στάδιο της παραλαβής όσο και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Το ύψος της χρηματοδότησης ορίζεται μετά από εκτίμηση των εμπορευμάτων – προϊόντων από την Τράπεζα και ανάλογα με τα πιστοδοτικά κριτήρια της κάθε Τράπεζας

  α. Στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ

 β. Σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες αποθήκες (στεγασμένες ή υπαίθριες) των αποθετών εφόσον αυτές αναγνωριστούν από την ΠΑΕΓΑΕ ως Ιδιωτικά Παραρτήματα

Αυτόνομες αποθήκες ή τμήματα αυτών οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης, ασφάλειας, προσβασιμότητας και τελούν υπό κλείδα ΠΑΕΓΑΕ

Βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εμπορευμάτων και μέχρι 24 μήνες όπως ορίζεται από το άρθρο 23 του Ν.Δ.3077/54 «Περί Γενικών Αποθηκών».

Η ΠΑΕΓΑΕ ελέγχει την ποσότητα των εμπορευμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα

Ναι. Από αποθήκη σε αποθήκη με την αναγνώριση αυτής από την  ΠΑΕΓΑΕ ως νέου Ιδιωτικού Παραρτήματος και με την σύμφωνη γνώμη της ενεχυρούχου Τράπεζας

Ναι. Με την σύμφωνη γνώμη της ενεχυρούχου Τράπεζας.

– Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντικατάσταση του Τίτλου Αποθήκευσης από την ΠΑΕΓΑΕ και σύσταση νέου ενεχύρου

Τα εμπορεύματα – προϊόντα αποδεσμεύονται με έγκριση της ενεχυρούχου Τράπεζας και παραδίδονται μερικώς ή ολικώς στον αποθέτη με ενημέρωση ή επιστροφή του εν΄ ισχύ Τίτλου Αποθήκευσης

Τα ενεχυρασμένα εμπορεύματα – προϊόντα ασφαλίζονται υποχρεωτικά κατά κινδύνου πυρός από τον αποθέτη – κάτοχο

Δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι η ΠΑΕΓΑΕ η οποία το αποδίδει στις Τράπεζες αφού παρακρατήσει τυχόν αποθηκευτικά δικαιώματα

Εάν υφίσταται ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκχωρείται στην ΠΑΕΓΑΕ μόνο το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης του ενεχυρούμενου Τίτλου. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα

Υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του εμπορεύματος

Γιατί η ΠΑΕΓΑΕ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει την δυνατότητα έκδοσης Τίτλων Αποθήκευσης προς ενεχύραση  εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (ελεύθερων – φορολογικών ή τελωνειακά υποκείμενων)

Φόρμα επικοινωνίας

Δες το ηλεκτρονικό έντυπο