Η ιστορία της ΠΑΕΓΑΕ

Αξίες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Στοχεύουμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποσκοπώντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Υποστηρίζουμε την αμεροληψία και ακεραιότητα στις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες μας εντός του πλαισίου εταιρικής μας διακυβέρνησης.
ΕΞΕΛΙΞΗ: Επιδιώκουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξελισσόμαστε με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον.
ΓΝΩΣΗ: Συνεχίζουμε να αναζητούμε και να αφομοιώνουμε νέα συστήματα και πρακτικές στηριζόμενοι στην πολύχρονη εμπειρία μας.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Προβλέπουμε, εκπαιδεύουμε και ορίζουμε κανόνες για την ασφαλή λειτουργία και την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων.
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ: Ενθαρρύνουμε σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών την πρωτοβουλία και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, ασπαζόμενοι τις αξίες και την ενιαία κουλτούρα του Ομίλου μας, επιβραβεύοντας την αριστεία.

Όραμα

Όραμά μας να αποτελούμε τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη στα 3rd Party Logistics προσφέροντας ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέσα σε πλαίσιο οικονομικής σταθερότητας, ανταγωνιστικού κόστους και βιώσιμης ανάπτυξης.

Αποστολή

Αποστολή μας η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας διατηρώντας άριστο επίπεδο συνεργασίας με:
• συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.
• έμφαση στις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας.
• ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και υποστήριξη της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων μας μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ομαδικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
• σεβασμό στο περιβάλλον και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργίου

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκοτίδας ​

Μέλος: Πέτρος Φρονίστας

Μέλος: Έλλη Κακούλλου

Μέλος: Ευάγγελος Χρήστου

Μέλος: Ελευθέριος Δασούλας

 

Συνοπτική Εταιρική Παρουσίαση