Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Διαχείριση Ετοίμων Οχημάτων

Ιδιωτικά Παραρτήματα και Τίτλοι Αποθήκευσης

Πελάτες

Έκταση και Αποθηκευτικοί Χώροι

1.187.000 τ.μ.

συνολική έκταση

122.500 τ.μ.

στεγασμένοι αποθηκευτικοί χώροι

620.000 τ.μ.

υπαίθριοι διαμορφωμένοι χώροι

Πιστοποιήσεις


Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.


Πιστοποίηση ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (AEO – Advanced Economic Operator) από το Υπουργείο Οικονομικών.

Πολιτική ποιότητας​​

Βραβεύσεις


Transport & Logistics Awards 2015


Transport & Logistics Awards Exceptional